جمعه, ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: سازمان دامپزشكي كشور. دفتر برنامه و بودج
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396
سالنامه آماری کشور 1393 - جدول: 19-18
سالنامه آماری کشور 1395 - جدول: 19-18
سالنامه آماری کشور 1396 - جدول: 19-18
18-19- تعداد مراكز فراوری، نگهداری و عرضه دام و فراورده های خام دامی کل کشور: 1393-1395-1396
سال
مرکز عرضه مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی
دام(1) سایر(2) دام(3) طیور(4) آبزیان(5) سایر(6)
1393 184 2188 31816 31009 6896 86668
1395 141 2813 30352 29442 5411 62686
1396 143 3053 29040 31188 4067 69533
1) مراکز عرضه دام : منظور میادین دام (عرضه وکشتاری ) می باشد .
2) سایر مراکز عرضه : منظور مراکز عرضه پرندگان وماهیان زینتی می باشد .
3) مراکز عرضه فراورده های خام دام : منظور مراکزی که فراورده های گوشت قرمز وآلایش خوراکی دام را عرضه می نمایند .
4) مراکز عرضه فراورده های خام طیور : منظور مراکزی که فراورده های گوشت مرغ وآلایش خوراکی مرغ را عرضه می نمایند .
5) مراکز عرضه فراورده های خام آبزیان: منظور مراکزی که فراورده های گوشت آبزیان را عرضه می نمایند .
6) سایرمراکز عرضه فراورده های خام : منظور مراکزی مانند سوپر مارکت ها ، فروشگاههای زنجیره ای ، سوپر پروتئینی ها ، و.... می باشند ."
مأخذ - اقتباس از داده های سازمان دامپزشكی كشور. دفتر برنامه و بودجه - جدول 19-18- سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396

 

 

دامداری

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص