جمعه, ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395+1396
سالنامه آماری کشور 1395 - جدول: 7-5
سالنامه آماری کشور 1396 - جدول: 7-5
5-7- بهره برداری‌های دارای انواع دام در روز آمارگیری 1393+1396
موضوع نوع سال / تعداد
1393 1396 1397 1398 1399
تعداد بهره برداری‌های گاو و گوساله 695526 619667      
تعداد گاو و گوساله
جمع 4231993 4879363      
ماده 3173134 3569304      
نر 1058859 1310058      
تعداد بهره برداری گوسفند و بره 881271 801935      
تعداد گوسفند و بره
جمع 31420569 40029687      
ماده 26827079 32263895      
نر 4593490 7765791      
تعداد بهره برداری بز و بزغاله 657371 712962      
تعداد بز و بزغاله
جمع 12333272 15711084      
ماده 10275577 12526948      
نر 2057696 3184136      
تعداد بهره برداری گاومیش و بچه گاومیش 16001 16303      
تعداد گاومیش و بچه گاو میش
جمع 106517 126765      
ماده 87383 ...      
نر 19134 ...      
تعداد بهره برداری شتر و بچه شتر 12597 15208      
تعداد شتر و بچه شتر
جمع 108584 141052      
ماده 86392 ...      
نر 22192 ...      
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - جدول 7-5-  سالنامه آماری کشور 1395+1396

 

دامداری

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص