جمعه, ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از داده‌های: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395+1396
سالنامه آماری کشور 1395 - جدول: 10-5
سالنامه آماری کشور 1396 - جدول: 10-5
5-10- بهره برداری‌های دارای دام سبک بر حسب تعداد دام و مقدار تولید پشم، مو و کرک 1384 - 1396
سال
پشم گوسفند مو کرک بز
تعداد بهره برداری تعداد پام پشم چینی شده مقدار تولید پشم تعداد بهره برداری تعداد پام مو کرک چینی شده مقدار تولید مو و کرک
1384 1085395 40361587 52454715 249420 5988723 2905312
1387 974221 34801936 38114067 244895 779182 344596
1390 1131476 38024926 42430090 226036 4013614 2085613
1393 795185 32125592 35273133 214559 4082771 1903918
1396 735101 31682044 31921272 199670 3833116 1932471
مأخذ: اقتباس از داده‌های مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - جدول 10-5 - سالنامه آماری کشور 1395+1396

 

 

دامداری

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص