جمعه, ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: مرکز آمار ایران
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368
تعداد انواع دام کشتار شده در کشتارگاه‌های کشور 1362-1366 (هزاررأس)
سال گوسفند و بره بز و بزغاله گاو و گوساله گاومیش شتر (هزار نفر)
1362 6321 1782 729 32 22
1363 8449 2284 974 53 30
1364 8293 2566 1054 69 50
1365 5265 1418 785 39 59
1366 4520 1452 676 43 23
مأخذ: مرکز آمار ایران (ر. پ) - سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

 

دامداری

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص