جمعه, ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: مرکز آمار ایران
منبع آمار: سالنامه آمار کشور 1382
تعداد دام 1372
تعداد بهره‌ برداری ضرب در 100 - تعداد دام ضرب در 1000
گاو بزغاله گوسفند
تعداد دام تعداد بهره برداری تعداد دام تعداد بهره برداری تعداد دام تعداد بهره برداری
5128 13764 18923 10881 37420 11938
منبع آمار: سالنامه آمار کشور 1382 - مرکز آمار ایران

 

 

دامداری

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص