جمعه, ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395+1396
سالنامه آماری کشور 1395 - جدول: 18-5
سالنامه آماری کشور 1396 - جدول: 18-5
توضیح ضروری: در سالنامه آمای کشور 1396 همان آمارهای سال 1395 درج گردیده است
  5-18- تعداد گاو و گوساله گاوداری‌های صنعتی فعال (رأس)  
 
سال
در کل گاوداری‌ها در گاوداری‌های تولید کننده شیر  
  جمع نژاد خارجی بومی جمع نژاد خارجی بومی  
  1373 524162 484970 39192 456171 446801 9360  
  1383 1086672 933700 152972 806785 794883 11902  
  1392 1365935 1274237 91698 1022223 1015673 6550  
    مأخذ: مرکز آمار ایران - وزارت جهاد کشاورزی - دفتر کشاورزی - سالنامه آماری کشور 1393  
                 
5-18- تعداد گاو و گوساله گاوداری‌های صنعتی فعال در روز آمارگیری بر حسب نژاد 1375-1395 (رأس)
سال
گاو و گوساله موجود در کل گاوداری‌ها گاو و گوساله موجود در گاوداری‌های تولید کننده شیر
جمع کل اصیل آمیخته بومی جمع  اصیل آمیخته بومی
1375 539937 394869 103332 41736 500047 388330 90014 21703
1379 561491 393841 124745 42906 510037 385296 108110 16632
1386 1158904 663651 386936 108317 917461 617454 287558 12449
1389 1294779 847406 355118 92255 ---- ---- ---- ----
1392 1365935 897483 376754 912698 1022223 829441 186232 6550
1395 1439391 971909 401882 65600 1159158 910791 240799 7568
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - جدول 18-5 - سالنامه آماری کشور 1395

 

 

دامداری

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص