جمعه, ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396
سالنامه آماری کشور 1393 - جدول: 17-5
سالنامه آماری کشور 1395 - جدول: 17-5
سالنامه آماری کشور 1396 - جدول: 17-5
توضیح ضروری: در سالنامه آمای کشور 1396 همان آمارهای سال 1395 درج گردیده است
5-17- تعداد و ظرفیت گاوداری های صنعتی فعال بر حسب نوع فعالیت 1373-1396          (رأس)
سال فعالیت
تعداد
ظرفیت(1)
کل گله مادر
1373 9879 916371 369674
1375 9042 962228 408253
1379 8559 982074 ---
1383 14076 1637694 ---
1385 14645 1895863 ---
1389 24660 2747524 ---
1392 18299 2572999 ---
تولید شیر 12334 1815480 ---
منحصراً پرواربندی 5965 757519 ---
1) منظور از ظرفیت کل، تعداد رأس دامی است که با توجه به تأسیسات و امکانات موجود قابل نگهداری استا و منظور از ظرفیت بر اساس گله مادر، سهمی از ظرفیت کل است که به گاوهای شیردهی و گاوهای خشک، اعم از آبستن و غیر آبستن تعلق می‌گیرد.
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - سالنامه آماری کشور 1393

 

5-17- تعداد و ظرفیت گاوداری های صنعتی فعال بر حسب نوع فعالیت (رأس)
سال فعالیت تعداد ظرفیت
1392 18299 2572999
1395 18547 2829667
تولید شیر 13193 2090885
منحصراً پرواربندی 5354 738782
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - جدول 17-5 - سالنامه آماری کشور 1395+1396

 

دامداری

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص