جمعه, ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: وزارت جهاد کشاورزی
تاریخ ایجاد: 1381
تولید محصولات دامی 1376-1380
موضوع   سال درصد تغییرات
1376 1377 1378 1379 1380 1379 1380
گوشت قرمز 720 763 721 729 743 1,1 1,9
شیر خام 4.895 5.105 5.564 5.623 5.748 1,1 2,2
مأخذ: وزارت جهاد کشاورزی - تاریخ انتشار 1381

 

دامداری

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص