جمعه, ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395+1396
سالنامه آماری کشور 1395 - جدول: 19-5
سالنامه آماری کشور 1396 - جدول: 19-5
توضیح ضروری: در سالنامه آمای کشور 1396 همان آمارهای سال 1395 درج گردیده است
علامت «...»=: آمار در دسترس نیست
5-19- مقدار و ارزش تولید شیر و کود گاوداری‌های صنعتی 1374-1396 (هزار تن - میلیون ریال)
سال
شیر کود
مقدار
ارزش
کل گاوداری‌ها گاوداری‌های تولید کننده شیر
مقدار ارزش مقدار ارزش
1374 1007 513634 2415 17755 2229 16173
1378 1215 1247549 2000 35060 1865 32775
1385 2415 6624859 3233 197484 2680 169334
1388 3216 ... ... ... ... ...
1391 3794 31934434 2741 559675 ... ...
1394 4087 47533616 3230 1504284 ... ...
مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - جدول 19-5 - سالنامه آماری کشور 1395+1396

 

دامداری

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص