چهارشنبه, ۰۷ اسفند ۱۳۹۸

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: شرکت بازرگانی دولتی ایران
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393+1396
سالنامه آماری کشور 1395 - جدول: 24-12
سالنامه آماری کشور 1396 - جدول: 24-12
12-24- تعداد و ظرفیت سیلوهای دایر و انبار ذخیره گندم بر حسب نوع 1375-1396             (هزار تن)
سال
سیلوی گندم
نوع انبار ذخیره کندم
سرپوشیده روباز
تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت
1375 62 1839 67 499 13 1200
1380 91 2709 36 490 16 1730
1385 94 2881 42 538 16 1900
1390 84 2985 67 1078 17 1980
1393 85 3025 68 1098 17 1980
1394 88 3115 69 1118 17 1980
1395 88 3115 (1)70 1138(1) 17 1980
1396 89 3165 69 1138 17 1980
مأخذ: شرکت بازرگانی دولتی ایران - جدول 24-12- سالنامه آماری کشور 1393+1396

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص