یکشنبه, ۰۳ شهریور ۱۳۹۸

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص