یکشنبه, ۰۳ شهریور ۱۳۹۸

بهره برداری‌ها

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص