چهارشنبه, ۰۷ اسفند ۱۳۹۸

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: وزارت نفت - معاونت برنامه‌ ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری
سالنامه آماری کشور 1395 - جدول: جدول 19-7
سالنامه آماری کشور 1396 - جدول: جدول 14-7
7-19- مقدار و ارزش صادرات شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر حسب گروه محصولات (هزار تن - میلیون دلار)
گروه محصول
1375 1380 1385 1389
مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش
جمع 2656,0 507,0 4011,0 795,0 (1)6044,0 (1)3299,0 17860,7 11558,6
پلیمر 128,0 70,0 142,0 73,0 360,0 429,0 1963,2 2344,1
شیمیلئی 322,0 93,0 651,0 118,0 1687,0 774,0 5176,5 2554,8
آروماتیک 8175,0 48,0 385,0 117,0 440,0 454,0 292,0 271,3
سوخت 1255,0 235,0 2010,0 442,0 3010,0 1545,0 7499,0 5499,5
کود و سموم و مواد وابسته 766,0 61,0 823,0 45,0 547,0 97,0 2930,0 888,9
                 
7-19- مقدار و ارزش صادرات شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر حسب گروه محصولات (هزار تن - میلیون دلار)
گروه محصول
1390 1391 1392 1393
مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش
جمع 18193,0 14662,4 15757,0 12061,3 12827,0 9869,1 15886,0 10273,0
پلیمر 1638,0 2546,9 1937,0 2498,9 2488,0 3509,1 2511,1 3293,4
شیمیلئی 5567,0 3508,3 4357,0 2138,4 3727,3 2046,0 5008,6 1991,7
آروماتیک 536,0 773,4 270,0 389,1 247,0 341,0 952,1 1111,5
سوخت 6452,0 6241,7 5432,0 5183,9 3180,0 2942,0 3785,1 2646,3
کود و سموم و مواد وابسته 4000,0 1592,1 3761,0 1851,0 3185,0 1031,0 3628,9 1230,1
                 
7-14- مقدار و ارزش صادرات شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر حسب گروه محصولات (هزار تن - میلیون دلار)
گروه محصول
1394 1395 1396 1397
مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش
جمع 18660 9400 20851 9803  17470 381441    
پلیمر 2594 3340 3125 3413 3050 131689    
شیمیلئی 5724 2050 6864 2357 6420 131225    
آروماتیک 1164 910 884 742 1220 39411    
سوخت 5324 2020 (2)6746 (2)2642 4700 64929    
کود و سموم و مواد وابسته 3854 1080 3231 650 2080 14187    
1) شامل مجتمع‌های موجود و سر جمع واگذار شده اراک، اصفهان و خارک می‌باشد.
مأخذ: وزارت نفت - معاونت برنامه‌ ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری 14-7- سالنامه آماری کشور 1395+1396

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص