جمعه, ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

oecdسازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) یک سازمان اقتصادی بین‌المللی با 36 کشور عضو می‌باشد که در سال 1961   تأسیس شد. این سازمان در عین حال یک مؤسسه آماری بین‌المللی است که برای کشورها و کنسرن‌های بزرگ بین‌المللی آمار تهیه می‌کند و آن‌ها را با دقت فراوان از چگونگی وضعیت اقتصادی کشورهای جهان و نیروی کار در آنها مطلع میسازد.

bundesamt اداره آمار آلمان فدرال تنها مؤسسه تهیه آمار دولتی در زمینه‌های اجتماعیِ اقتصادی، محیط زیست و دولت است. این اداره اساسا آمار‌های داخلی را تهیه می‌کند و به طور جانبی نیز آمارهای بین‌المللی ضروری را نیز در دسترس متقاضیان میگذارد. آمارهای این مؤسسه اساسا برای رشد سرمایه‌گذاری سرمایه داران و کنسرن های آلمانی تهیه میگردد. لذا از دقت بالائی برخوردار است. 

nationNationMaster یک مؤسسه آماری بین‌المللی است که برای تسحیل درک شرایط اقتصادی سیاسی کشورها توسط منوپل‌های بین‌المللی به وجود آمده است. آمارهای این مؤسسه تطبیقی هستند و پژوهشگر می‌تواند با تطبیق و مقایسه آمارها به روند تکامل قوانین درونی و بیرونی پدیده مورد تحقیق خود، دست یابد. لذا آمارهای این مؤسسه کار تحقیق و بررسی را آسان و روند سرمایه را قابل کنترل میسازد.

جایگاه [آمار ایران] در تشکیلات کلان دولت جمهوری اسلامی ایران، در قالب مؤسسه دولتی و وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعریف‌ شده‌ است. علاوه‌ بر آن، مرکز آمار ایران دارای جایگاه قانونی دیگری نیز با عنوان دبیرخانه شورای‌عالی آمار (بالاترین مرجع سیاست‌گذاری در زمینه آمارهای رسمی درکشور) به منظور ایجاد هماهنگی و هدایت نظام آماری کشور می‌باشد.

خانوارهای معمولی بر حسب تعداد افراد در خانوار 1345-1395
سال جمع 1 نفره 2 نفره 3 نفره 4 نفره 5 نفره 6 نفره 7 نفره و بیشتر
آبان 1345 5165577 276936 596671 701440 786479 796972 717118 1289961
مهر 1370 10785321 450996 1117299 1386510 1727130 1676609 1528610 2898167
آبان 1390 21110481 1511911 3877727 5724891 5567191 2638888 1127167 662706
آبان 1395 24129490 2046317 4987977 6866620 6673118 2463012 723814 368632
مأخذ: اقتباس از داده‌های سالنامه آماری کشور 1393 + 1395 + 1396

 

بودجه علنی  نظامی ایران در 1397 حدود 15 میلیارد، در سال 1398  ،  17 میلیارد و در 1399 بیش از 20 میلیارد دلار آمریکا ارزیابی میشود

در سال 1397 فائو می‌گوید که انتظار می‌رود ایران در سال جاری 13,5 میلیون تن گندم، 3,1 میلیون تن جو، 2,6 میلیون تن برنج و نزدیک یک میلیون تن غلات دیگر تولید کند. کشاورزی ایران در 1398 حدود 3,6 درصد رشد نشان میدهد. در سال 1399 بر مبنای ادعای مشاور وزیر و مجری طرح محوری گندم وزارت جهاد کشاورزی تولیپد گندم به بیش از ۱۴ میلیون تون افزایش یافته است. کشاورزی ایران با فرو کش تولیدات صنعتی، دچار بحران تولید گشته است. این در حالی است که تولیدات صنعتی در ایران در 1398 حدود 14,1 کاهش نشان میدهد.

آمارهای کلی جمعیت و درصدهای آن در ایران در سال‌های مختلف
1 نرخ رشد جمعیت 1390-1395 1,24%
2 نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه اول 1397 (براساس سال پایه 90) 3,80%
3 بعد خانوار 1395 3,3
4 ضریب جینی 1394 0,39
5 نرخ مشارکت اقتصادی سال 1397 40,50%
6 نرخ با سوادی (6 ساله و بیشتر) 1395 87,60%
7 امید به زندگی در بدو تولد (مردان) 72,1 سال
8 امید به زندگی در بدو تولد (زنان) 74,6 سال
9 جمعیت 1395 79.926.270 نفر
10 نرخ رشد اقتصادی (بدون نفت) 9 ماهه اول 1397 (براساس سال پایه 90) 1,90%
11 میزان شهر نشینی 1395 74%
12 ضریب نفوذ اینترنت 1394 (جمعیت 6 ساله و بیشتر) 45,30%
13 نرخ بیکاری 1397 12%
14 نرخ تورم: اسفند ماه 1397 (براساس سال پایه 90) 26,90%
مأخذ: درگاه ملی آمار - قرائت شده در 14.4.2019

بخشی از سخنرانی خانم جیمز جفری، نماینده ویژه آمریکا در اور سوریه در دانشگاه براون در آمریکا
موضوع تاریخ مقدار
تعداد آوارگان جنگ‌های آمریکا در چند ده سال اخیر 10 میلیون نفر
خرج جنگ‌های آمریکا 2001 -2019 5,9 هزار میلیارد دلار
مخارج آمریکا برای اجرای عملیات جنگی 11.9.2001 - 2018 1,7 هزار میلیارد دلار
مخارجی جنگی آمریکا اگر ادامه پیدا کند تا سال 2023 6,7 هزار میلیادر دلار خواهد بود
مأخذ: سایت اسپوتنیک - قرائت شده در 15.11.2018

شاخص‌های آماری ایران

aaa

شاخص‌های آماری،  عبارتند از جمع اطلاعات به هم مربتط و ناگسستنی که میتواند به خوبی بعضی از مشخصات پدیده مورد تحلیل را بیان کند. قیاس چند شاخص آماری متفاوت همانند قیاس جدول‌های آماری متفاوت کار پژوهشگر را عمیق و همه جانبه میکند.

شاخص‌های آماری بین‌المللی

جمعیت بر حسب جنس و دین 1385-1396
شرح
آبان 1385 آبان 1390 آبان 1395
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
جمع 70495782 35866362 34629420 75149669 37905669 37244000 79936270 40498442 39427828
مسلمان 70097741 35663780 34433961 74682938 37542060 37140878 79598054 40325076 39272978
زرتشتی 19823 10127 9696 25271 13880 11391 23109 12542 10567
مسیحی 109415 54751 54664 117704 63927 53777 130158 69075 61083
کلیمی 9252 4716 4537 8756 4496 4260 9826 5111 4715
سایر 54234 27484 26750 49101 24985 24116 40551 21208 19343
اظهار نشده 205317 105504 99813 265899 256321 9578 124572 65430 59142
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر جعیت، نیروی کار و سرشماری 1393+1395+1396

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص