پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: گرد آورنده: مدیر سایت آمار
تاریخ قرائت: 26.3.2015
کوه‌های ایران
منطقه / رشته کوه ارتفاع (متر) قله
البرز مرکزي 5671 دماوند
البرز مرکزي 4375 خلنو
البرز مرکزي 4375 آزاد کوه
البرز مرکزي 4350 ناظر
البرز مرکزي 4250 پالون گردن
البرز مرکزي 4200 کلون بستک
البرز مرکزي 4150 سرکچال
البرز مرکزي 4100 وروشت
البرز مرکزي 4100 خرسنگ
البرز مرکزي 3960 توچال
البرز مرکزي 3920 مهرچال
البرز مرکزي 3850 آتشکوه
البرز مرکزي 3850 شاه نشين
البرز غربي 4250 سيالان
البرز غربي 4200 شاه البرز
البرز غربي 4180 خشچال
البرز غربي 4100 ناز
البرز غربي 4050 کهار
منطقه تخت سليمان 4850 علم کوه
منطقه تخت سليمان 4680 خرسان شمالي
منطقه تخت سليمان 4659 خرسان جنوبي
منطقه تخت سليمان 4659 تخت سليمان
منطقه تخت سليمان 4604 سياه سنگ
منطقه تخت سليمان 4537 هفت خوان
منطقه تخت سليمان 4516 چالون
منطقه تخت سليمان 4500 سياه گوک جنوبي
منطقه تخت سليمان 4445 سياه گوک شمالي
منطقه تخت سليمان 4472 سياه کمان
منطقه تخت سليمان 4465 شانه کوه
منطقه تخت سليمان 4412 کالاهو
منطقه تخت سليمان 4402 گردونکوه
منطقه تخت سليمان 4348 ميان سه چال
منطقه تخت سليمان 4256 لشگرک
منطقه تخت سليمان 4200 زرين کوه
منطقه تخت سليمان 4050 آلانه سر
منطقه تخت سليمان 4020 کرما کوه
منطقه تخت سليمان 4000 پسند کوه
منطقه تخت سليمان 3975 سياه ليز
آذربايجان 4811 سبلان
زاگرس - الوند همدان 3580 يخچال
زاگرس - الوند همدان 3486 اَردک و مَردک
زاگرس - الوند همدان 3450 دائم برف
زاگرس - الوند همدان 3428 الوند
زاگرس - الوند همدان 3410 کلاغ لانه
زاگرس - الوند همدان 3250 قزل ارسلان
زاگرس - الوند همدان 3184 چهار قله
زاگرس - الوند همدان 3125 کلاه قاضي
زاگرس - الوند همدان 2997 آلمابلاغ
زاگرس - الوند همدان 2995 کرکس
گرد آورنده: مدیر سایت آمار

کوه‌های ایران

Go to top