یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

بیلانس تجارت روسیه - به میلیارد دلار تا سال 2014
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
85,83 118,36 139,27 130,92 179,75 111,59 152 198,18 193,81 181,94 189,74
statistika 2014

 

 

 

 

Go to top