یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

منبع آمار: National Bureau of Statistics of China
قرائت شده در: 31.8.2018
شاخص‌های کلیدی مالی شرکت‌های صنعتی‌ بزرگتر از اندازه‌های تعیین شده در هفت ماه اول سال 2018 
درآمد عملیاتی برداشت از فعالیتهای اصلی کل سود
شاخص‌ها
ژانویه-فوریه (100 میلیون یوان) افزایش نرخ Y/Y
(%)
ژانویه-فوریه (100 میلیون یوان) افزایش نرخ Y/Y
(%)
ژانویه-فوریه (100 میلیون یوان) افزایش نرخ Y/Y
(%)
619128.9 10.0 604771.2 9.9 39038.1 17.1 جمع
27024.0 6.9 25693.0 7.6 3366.7 53.4 معدن و استخراج سنگ
551465.6 10.0 539018.7 9.9 33084.4 14.3 تولیدی
40639.3 11.7 40059.5 11.8 2587.0 17.8 تولید و توذیع برق، گرما، گاز و آب
160856.1 10.9 154970.9 11.1 11913.2 30.5 کارخانجات دولتی
2178.6 3.9 2137.6 4.3 125.2 4.1 شرکت‌های با صاحبات جمعی
444941.6 10.9 434302.4 10.9 27801.0 21.3 مؤسسات بورسی
139716.9 7.5 136512.6 7.2 9422.4 7.5 شرکت‌های منابع مالی از هنهگ کنگ، ماکائو و تایوان همانند شرکت‌هائی سرمایه گذاری خارجی 
194391.6 9.8 191491.4 9.5 10215.1 10.3 شرکت‌های خصوصی
توجه: به علت تداخل گروه‌های اقتصادی، جمع کل برابر با جمع جزئیات نیست
مآخذ: National Bureau of Statistics of China - قراست شده در 31.8.2018 
Go to top