یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

کسر بودجه آمریکا در 2017
سال سال سال
موضوع
2017 2016 2015
666,7 585 483 کسر بودجه به میلیارد دلار آمریکا
  102  میلیارد دلار آمریکا کسر بودجه 2016 نسبت به 2015
81,7 میلیارد دلار آمریکا   کسر بودجه 2017 نسبت به 2016
اسپوتنیک - نقل از خبرگزاری اسوشیتدپرس - قرائت شده در 3.11.2017
Go to top