نقل از: http://www.asriran.com/fa/news/94712/تعداد-كارمندان-دولت-اعلام-شد

داده‌هائی در مورد بوروکراسی عظیم دولت ایران

فروزنده با بیان اینكه بودجه عمومی دولت 93 هزار میلیارد تومان است، تصریح كرد : 62 درصد این مبلغ، هزینه های عمومی است كه 27 درصد آن هزینه پرسنلی است.

معاون توسعه منابع انسانی رئیس جمهور گفت: 80 درصد نیروی انسانی در وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت، اقتصاد، جهادكشاورزی، نفت و ارتباطات هستند.

به گزارش واحد مرکزی خبر فروزنده در گردهمایی معاونان منابع انسانی استانداری ها افزود: از ابتدای انقلاب تاكنون تعداد كارمندان دولت و تعداد دستگاه های اجرایی سه برابر شده و سهم اشتغال دولت از 19 درصد به 24 درصد رسیده است.

وی گفت: تعداد كارمندان دولت از 849 هزار نفر در سال 58 به بیش از 2 میلیون نفر رسیده است كه بیش از 80 درصد آنها رسمی و پیمانی هستند و این تعداد نیرو نسبت به كارهایی كه انجام می شود، زیاد است.

فروزنده با بیان اینكه استخدام در دستگاه های دولتی باید محدود شود، افزود: طبق دستور رئیس جمهور موظف شده ایم در مدت یك ماه روش های چابكسازی دستگاه های اجرایی و راه های واگذاری امور را مشخص كنیم.

فروزنده با بیان اینكه بودجه عمومی دولت 93 هزار میلیارد تومان است، تصریح كرد : 62 درصد این مبلغ، هزینه های عمومی است كه 27 درصد آن هزینه پرسنلی است.

معاون توسعه منابع انسانی رئیس جمهور افزود: با توجه به محدودیت استخدام، سیاست تامین نیروی انسانی در جابجایی بین دستگاهها است.

http://www.asriran.com/fa/news/94712/تعداد-كارمندان-دولت-اعلام-شد

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top