نقل از: مرکز آمار ایران - سازمان اداري و استخدامي کشور
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
کارکنان دولت (2) بر حسب نوع تابعیت از قوانین و مقرارات استخدامی و جنس (نفر)
تابع قانون کار تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات استخدامی(1)
جمع
شرح
زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن
13620 101712 115332 700448 1512855 2213303 2328635 1380
12818 90679 103497 744698 1402497 2147195 2250692 1385
0 0 91924 0 0 1961074 2052998 1390
0 0 96357 0 0 2050744 2147101 1391
0 0 119968 0 0 2164908 2284876 1392
30267 134813 165080 932680 1286817 2218487 2384577 1393
29659 132104 161763 911752 1257943 2169695 2331458 1394
32230 131887 164117 924025 1253584 2177609 2342726 1395
این تعداد افراد در نهادهای زیر مشغول به کار هستند: ریاست جمهوری - وزارت آموزش و پرورش - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران - وزارت امور اقتصادی و دارائی - وزارت امور خارجه - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت جهاد کشاورزی - وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - وزارت راه و شهر سازی - وزارتصنعت، معدن و تجارت - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامی - وزارت کشور - وزارت نفت - وزارت نیرو - وزارت ورزش و جوانان - مجلس شورای اسلامی(3) - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (3) - نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی - سایر مؤسسات(3) (نوشته از مدیریت سایت)
1) ساير مقررات استخدامي شامل مقررات استخدامي شرکت هاي دولتي و مقررات استخدامي خاص است.
2) از سال 1380 اطلاعات ارائه شده، مربوط به ابتداي سال است.
3) شامل مجلس شوراي اسلامي و صدا و سيماي جمهوري اسلامي است.
مأخذ: مرکز آمار ایران - سازمان اداري و استخدامي کشور - سالنامه آماری کشور 1395

 

 

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top