نقل از: وزارت کار و امور الجتماعی - اداره کل نظارت و حسابرسی شرکتهای تعاونی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368
تعداد شرکت، تعداد اعضاء و میزان سرمایه و کار و تولید انواع شرکتهای تعاونی کارگری کشور - پایان اسفند 1367-1363
کار و تولید اعتبار  سال
سرمایه اولیه تعداد اعضاء اولیه تعداد شرکت سرمایه اولیه تعداد اعضاء اولیه تعداد شرکت
24 2 26 51 167 709 1363
26 2 28 52 165 694 1364
28 1 32 54 166 695 1365
38 1 56 63 166 697 1366
129 5 89 64 166 700 1367
مأخذ: وزارت کار و امور الجتماعی - اداره کل نظارت و حسابرسی شرکتهای تعاونی کارگری - سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

 

نمایش تعداد مطالب
13

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top