یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

حجم تولید نفت در سالهای 2011 و 2012 و سهم مهمترین کشورهای تولید کننده
4018,8 کل تولید نفت در 2011
4118,9 کل تولید نفت در 2012
547 سهم عرلستان صعودی
526,2 روسیه
394,9 ایالات متحده عربی
207,5 چین
182,6 کانادا

 

 

 

 

 

 

 

 

تولید در سطح بین‌المللی

Go to top