نقل از: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- مركز آمار و اطلاعات راهبردی - - سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
تعداد مراکز ثابت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور 1375 - 1393
ویژهء زنان ویژهء مردان جمع(1) سال
31 109 140 1375
197 236 474 1380
160 227 541 1385
155 296 596 1389
156 295 595 1390
145 381 635 1391
159 374 673 1392
247 427 719 1393
1) اختلاف ارقام ستون جمع با اجزا، مربوط به مراكز ثابت دومنظوره است كه فقط در ستون جمع منظور شده است.
مأخذ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- مركز آمار و اطلاعات راهبردی - - سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور- دفتر فناوری اطلاعات.
Go to top