اقتباس از داده‌های: مركز آمار ایران- دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماری
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
تعداد با سوادان بر حسب جنس در نقاط شهری و روستائی  1345 - 1390
نقاط روستائی تقلط شهری کل کشور سال
زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن
238 1485 1723 1390 2442 3833 1628 3928 5556 1345
5014 7114 12128 9822 11903 21725 14875 19091 33966 (1)1370
6756 8183 14939 18471 20625 39096 25247 28835 54082 1385
6534 7752 14287 20590 22358 43048 27236 30126 57362 1390
1) اختلاف ارقام كل كشور با سرجمع نقاط شهری و روستایی، به علت منظور شدن جمعیت باسواد غیرساكن در جمعیت كل كشور است.
مأخذ: اقتابس از داده‌های - مركز آمار ایران- دفتر جمعیت، نیروی كار و سرشماری - سالنامه آماری کشور 1393
Go to top