منبع آمار: http://www.rajanews.com/news/150814
قرائت شده در: 14.11.2017
نویسنده: دکتر عامری
گفتار دکتر عامری رئیس مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم در تبریک سال جدید تحصیلی  - تعداد دانشجو   1393
% از کل تعداد موضوع
  2.500 تعداد مؤسسات آموزشی عالی کشور
  4.400.000 تعداد دانشجویان کشور
46 1.970.000 تعداد دانشجویان رشته علوم انسانی
5,4   تعداد دانشجویان رشته‌های هنری
23 1.000.000 تعداد دانشجویان کاردانی
66 2.800.000 تعداد دانشجویان کارشناسی
10 410.000 تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد
0,9 40.000 تعداد دانشجویان دکترای تخصصی
33,4   تعداد دانشجویان فنی مهندسی
7,2   تعداد دانشجویان علوم پایه
6,2   تعداد دانشجویان رشته کشاورزی و دامپزشکی
1,3   تعداد دانشجویان علوم پزشکی
   
    سهم دانشگاه‌ها از تعداد کل دانشجو
15   1) دانشگاههای دولتی وزارت علوم
25   2) دانشگاه پیام نور
36   3) دانشگاه آزاد اسلامی
10   4) دانشگاه جامع علمی کاربردی
9,2   5) موسسات غیردولتی غیر انتفاعی
7,0   6) دستگاههای اجرایی
3,5   7) دانشگاه فنی و حرفه ای
   
    سهم استان‌ها از کل تعداد دانشجویان
16,6 710.000 1) استان تهران
7,25 310.000 2) استان اصفهان
6,1 260.000 3) استان خراسان رضوی
0,9 42.000 4) استان خراسان شمالی
    رشته محل‌ها در وزارت علوم
  230.000 1) رشته حسابداری
  170.000 2) رشته حقوق
  100.000 3) رشته کمپیوتر (نرم افزار)
  80.000 4) رشته مهندسی کمپیوتر (نرم افزار)
  70.000 5) رشته مدیریت بازرگانی
  63.000 6) رشته مدیریت دولتی
  60.000 7) رشته روانشناسی
مأخذ: http://www.rajanews.com/news/150814 - قرائت شده در 14.11.2017 - شناسه خبر : 150814
Go to top