یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

منبع آمار: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Internationales/Land/Asien/Iran.html
اطلاعاتی از ایران از منابع مختلف آماری
ارزش سال واحد موضوع
1 628 760 2014 km2 وسعت
404,4 2016 Mrd. US$ BIP به قیمت روز
5 027 2016 US$ BIP به قیمت روز ، برای هر نفر
12,5 2016 % به سال گذشته تغییرات واقعی BIP
9 2016 % به سال گذشته تورم(تغییرات VPI)
10,8 2015 % BIP تولید ارزش ناخالص: بخش کشاورزی
24,5 2015 % BIP تولید ارزش ناخالص: بخش‌های تولیدی
55,4 2015 % BIP تولید ارزش ناخالص: بخش خدمات
80 277,4 2016 1 000 جمعیت
49,7 2016 % جمعیت: سهم زنان در جمعیت
49 2016 نفر به km2 جمعیت در کیلومتر مربع
23,7 2016 % به کل جمعیت جمعیت زیر ۱۵ سال
5,2 2016 % به کل جمعیت جمعیت از ۶۰ سال به بالا
1,69 2015 وضع حمل به هر زن رشد افزایش جمعیت
74,7 2015 سال طول عمر متوسط مردان
76,9 2015 سال طول عمر متوسط زنان
15 2014 هر ۱۰۰۰۰ نفر. نسبت پزشک به جمعیت
17 2009 هر۱۰۰۰۰نفر تخت‌های بیمارستان
13 2016 به ۱۰۰۰ زنده مانده نسبت مرگ نوزادان
27 2015 تعداد نسبت دانش آموزان ابتدائی به آموزگاران
17 2015 تعداد نسبت دانش آموزان متوسطه به آموزگاران
5 996 2014 هر ۱۰۰۰۰۰ نفر. نسبت دانشجویان که گل جمعیت
2,9 2015 % BIP کل بودجه آموزش
44,7 2016 % نرخ اشتغال
27 314 2016 1 000 نیروی کار
10,5 2016 % نرخ بیکاری
24,2 2016 % نرخ بیکاری جوانان
39 2010 % بیکاران نرخ بیکاری طولانی مدت
6 530 2014 US$ BNE je Einwohner, Atlas-Methode
30,38 2014 % به هزینه مصرف در کل مخارج مصرفی بودجه یک خانوار: مواد غذائی
33,33 2014 % به هزینه مصرف در کل مخارج مصرفی بودجه یک خانوار: محل اقامت
1 074 2016 1 000 تولید اتومبیل
28,2 2014 % به مساحت کشور مساحت استفاده شده در کشاورزی
10,1 2014 % به مساحت کشور مزارع کشاورزی و محصولات دائمی
0 2014 % به مساحت کل کشاورزی مساحت کشت بیو
6,6 2014 % به مساحت کشور مساحت جنگل‌ها
68,3 2011 میلیارد US$ کل واردات کالائی
130,5 2011 میلیارد US$ کل صادرات کالائی
3 927,4 2011 میلیون US$ واردات کالا از آلمان
393,9 2011 میلیون US$ صادرات کالا به آلمان
19,7 2015 % BIP کالاهای صادراتی و خدمات
32 2013 هر ۱۰۰۰۰۰ نفر مرگ‌های ناشی از تصادفات خیابانی
113 2008 هر ۱۰۰۰ نفر اتومبیل‌های شخصی
0,37 2014 US$ هر لیتر قیمت بنزین در پمپ بنزین
229 057 2011 km شبکه جاده‌ای: در کل
8 560 2015 km شبکه ریلی در کل
3 023 2014 kg ROE به نفر مصرف اولیه انرژی
8 2016 تن به نفر انتشار گاز کربن
175 2014 هر یک میلیون نفر درخواست ثبت اختراع در داخل کشور
0,3 2012 % BIP هزینه تحقیق و توسعه
691 2012 هر یک میلیون نفر دانشمندان
38,3 2016 هر ۱۰۰ نفر تلفن‌های کابلی
100,1 2016 هر ۱۰۰ نفر قراردادهای تلفن‌های مبایل
53,2 2016 هر ۱۰۰ نفر کابران اینترنت
11,6 2016 هر ۱۰۰ نفر اتصالات اینترنت باند پهن
33,8 2016 هر ۱۰۰ نفر قراردادهای اینترنت باند پهن و تلفن مبایل
مأخذ: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Internationales/Land/Asien/Iran.html 
Go to top