یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

اقتباس از داده‌های: ریاست جمهوری - دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
تعداد افراد پذیرش شده در مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان به تفکیک نظارت کننده 1375 - 1393
سازمان زندان‌ها و اقدامات تلمینی و تربیتی کشور(1)
سازمان بهزیستی کشور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جمع کل
سال
غیر دولتی دولتی جمع غیر دولتی دولتی جمع غیر دولتی دولتی جمع
----- 2103 23537 24640 ---- 17012 17012 2103 25845 41652 1380
94207 428621 10111 438732 171944 26625 198569 600565 120943 721508 1390
22500 356646 3597 360243 354372 49366 403638 711018 75363 786381 1393
1) فقط شامل مراکز دولتی می‌باشد.
مأخذ: اقتباس از داده‌هخای ریاست جمهوری - دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر - سالنامه آماری کشور 1393

معضلات جامعه ایران

Go to top