اقتباس از داده‌های: ریاست جمهوری - دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393+1395
15-8- تعداد افراد پذیرش شده در مراذکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان به تفکیک نظارت کننده 1375 - 1395
سازمان زندان‌ها و اقدامات تلمینی و تربیتی کشور(1)
سازمان بهزیستی کشور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جمع کل
سال
غیر دولتی دولتی جمع غیر دولتی دولتی جمع غیر دولتی دولتی جمع
----- 2103 23537 24640 ---- 17012 17012 2103 25845 41652 1380
94207 428621 10111 438732 171944 26625 198569 600565 120943 721508 1390
22500 356646 3597 360243 354372 49366 403638 711018 75363 786381 1393
23668 348803 5526 354329 368607 49034 417641 717410 78228 795638 1394
51087 329566 29837 359403 394596 51215 445811 724162 132139 856301 1395
1) فقط شامل مراکز دولتی می‌باشد.
مأخذ: اقتباس از داده‌هخای ریاست جمهوری - دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر - 8-15- سالنامه آماری کشور 1393+1395

★: آمارهای تا سال 1393 اقتباس از سالنامه آماری کشور 1393

 

 

 

نمایش تعداد مطالب
194420

لطفاً پیش از رجوع به آمارها، نوشتهء زیر را قرائت کنید

برای درک واقعی هر پدیدهء اجتماعی باید بدان نزدیک شد، آن را لمس کرد و مورد آزمایش و بررسی قرار داد. بررسی پدیده‌ها بدون اطلاعاتی که از بطن آن‌ها بر میخیزد، ممکن نیست.
شناخت تقریباً نزدیک به واقعیت یک ساختار اجتماعی و عناصر تشکیل دهندهء آن فقط با بررسی، مقایسه و تحلیل این اطلاعات که به صورت آمار تجلی می‌یابد، ممکن می‌گردد. در جوامع فارسی زبان سازمان‌های مستقل تنظیم آمار وجود ندارد. آن چه هم که بعضی گروه‌های اجتماعی مقطعی و منطقه‌ای و یا زمینه‌ای انجام می‌هند، انتشار عمومی ندارند. تنها مؤسسهء تنظیم همه جانبه آمار در این جوامع، وابسته به دولت است. که هدف تظاهر بیرونی آن نشان دادن رشد و ترقی جامعه تحت حاکمیت آن‌هاست.
ما، مسئولین این سایت، در تجربه خود و تجربهء بعضی پژوهشگران تاریخ و محققین جامعه شناس، این کمبود را درک کردیم و ضرورت وجود منبعی از آمارهای مختلف در زمینه‌های مختلف را که امکان مقایسه و تحلیل را فراهم آورد، دم افزون احساس نمودیم. لذا سایت «آمار ایران» با هدف رفع این کمبود، پا به عرصه وجود گذاشت. از آنجا که گرایشات، تمایلات و خصوصیات فرهنگی و جایگاه اقتصادی انسان‌ها در یک جامعه طبقاتی متفاوت است، برخورد به هر پدیدهء اجتماعی نیز این تنوع و گوناگونی خود را ظاهر میسازد. لذا آمارهای تهیه شده  از یک پدیدهء خاص اجتماعی توسط افراد مختلف نیز همسان نیستند و با هم زاویه دارند. از این جهت یک سایت آماری که بتواند تمام این تنوع را یک جا در اختیار پژوهش‌گر بگذارد و به او امکان مقایسه بدهد، ضرورت تام داشته و دارد.  
نا گفته روشن است که فعالیت ما در انجام این ضرورت و رشد و گسترش فعالیت در این زمینه  فقط با همکاری پژوهشگران، علاقمندان و دست اندرکاران و متخصصین ممکن می‌گردد.
آمارهای موجود در این سایت از منابع گوناگونی تهیه گردیده است. گردانندگان سایت وظیفه خود می‌دانند به کلیه محققین  محترم یاد آور شوند که آمارهای موجود (داخلی و بین‌المللی) نه تنها از دقت کافی برخوردار نیستند، بلکه در موارد بسیار به خاطر منافع طبقاتی خاص دولت‌ها، جعل گردیده‌اند. این امر به ویژه در مورد آمارهای ارائه شده توسط جمهوری اسلامی صادق است. لذا ضروریست آمارهای  یک زمینه، با هم مقایسه گردند تا با تحلیل انتقادی آن‌ها درکی نزدیک به حقیقت حاصل آید.

شاخص‌های آمار ایران

شاخص‌های آمار بین‌المللی

Go to top