نقل از: وزارت بهداشت
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368
تعداد مؤسسات درمانی کشور و تعداد تخت برحسب سازمان اداره کننده 1364-1367
سایر خصوصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمع
سال
تخت مؤسسه تخت مؤسسه تخت مؤسسه تخت مؤسسه
6266 47 8755 114 55163 425 70184 586 1364
7021 49 8489 117 56811 426 72321 592 1365
7838 51 8254 112 58273 436 74365 599 1366
8498 54 7912 110 61394 445 77804 609 1367
1- مشخصات 6 بیمارستان در استان تهران از آمار سال 1366 استفاده شده است.
مأخذ: وزارت بهداشت .... - درج در سالنامه آماری 1367 - منتشر شده در 1368

 

 

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top