تعداد مراكز درمانی (بیمارستان‌ها، زایشگاهها ، درمانگاهها، آسایشگاه‌ها)

تعداد مراكز درمانی (زایشگاهها ، درمانگاهها، آسایشگاهها ،...) و بیمارستانهای موجود در كشور به تفكیك نوع مدیریت خصوصی و دولتی نوع وابستگی : مراكز مذكور از نظر وابستگی به سه گروه تقسیم میشوند: 1- دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی؛ 2- خصوصی؛ 3- سایر (شامل مؤسسات تأمین اجتماعی ، بهزیستی ، شركت نفت . نیروگاههای اتمی، بنیاد مستضعفان و جانبازان، كمیته امداد امام خمینی و ...) و خیریه ....

وضعیت استقرار :

1- مستقل : به واحدهایی اطلاق میشود كه خارج از محوطه مؤسسات درمانی هستند و تشكیلات مجزا دارند. 2- غیر مستقل : شامل واحدهایی است كه در داخل مؤسسات درمانی فعالیت مینمایند . و از امكانات اداری و مالی و پرسنلی واحد مذكور استفاده نمایند .

بیمه :

1- همكار : به واحدهایی اطلاق میشود كه با بیمههای درمانی قرارداد دارند .

2- غیر همكار : به واحدهایی اطلاق میشود كه با بیمه‌های درمانی طرف قرارداد نیستند.

مأخذ : سالنامه آماری اداره كل آمار و خدمات ماشینی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت- بیمارستانها - تعداد مؤسسات درمانی فعال (بیمارستان - بیمارستان و زایشگاه - زایشگاه) كشور 694 واحد اعلام شده است . - تعداد تخت ثابت مؤسسات درمانی كشور 98669 تخت و تعداد تختهای فعال مؤسسات درمانی كشور 83069 تخت گزارش شده است .

مأخذ : سالنامه آماری اداره كل آمار و خدمات ماشینی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت نشریه: آمار بیمارستانهای كشور (1377) - مراكز بهداشتی طبق محاسبات انجام شده نسبت جمعیت به یك مركز بهداشتی درمانی 9950 نفر است ، بهعبارت دیگر، یك واحد بهداشتی، درمانی حدود 9950 نفر را تحت پوشش خود قرار میدهد.

مأخذ : سالنامه آماری اداره كل آمار و خدمات ماشینی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت نشریه: آمار مراكز بهداشتی درمان كشور (1377)

داروخانه‌های مستقل

بر اساس برآورد جمعیت در سال 1377، نسبت جمعیت به یك واحد داروخانه در كل كشور 12871 نفر بوده است .

مأخذ : سالنامه آماری اداره كل آمار و خدمات ماشینی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت. نشریه : آمار داروخانه‌های مستقل كشور (1377) آمار مراكز خصوصی و هیئت امنایی مراكز سالمندان تعداد واحد شبانه روزی

خصوصی=21

هیئت امنائی=21

تعداد مراكز درمانی

------

تعداد واحد شبانه روزی خصوصی= 1173

هیئت امنایی = 2204

----------

مراكز نگهداری، توانبخشی و

آموزش معلولان ذهنی

---------------

تعداد واحد شبانه روزی

خصوصی= 9

هیئت امنایی = 53

((روزانه)) خصوصی=59

هیئت امنائی=12

----

تعداد واحد شبانه روزی

خصوصی=552

هیئت امنایی =3811

((روزانه))

خصوصی=3521

هیئت امنایی =485

-----

مهد كودك

((روزانه))

خصوصی=575

هیئت امنایی =329

----

((روزانه))

خصوصی= 5434

صدور پروانه

تعدادكل پروانه‌های صادر شده برای رشتههای مختلف علوم پزشكی

-----

پزشكی=47161

دندانپزشكی=8647

داروسازی=6305

علوم آزمایشگاهی=950

 

 

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top