یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

اقتباس از داده‌های: ریاست جمهوری- دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخد
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
دستگیر شدگان در ارتباط با انواع مواد مخدر کشف شده 1375 - 1393
اتباع بیگانه معتاد و مصرف کننده مواد مخدر قاچاقچیان و عوامل توزیع کننده مواد مخدر جمع کل سال
1247 80416 57839 139502 1375
3520 289957 133332 426809 1385
3582 16789 252197 272568 1390
5161 81852 267396 354409 1393
مأخذ: اقتباس از داده‌های ریاست جمهوری- دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخد - سالنامه آماری کشور 1393

معضلات جامعه ایران

Go to top