نقل از: وزارت بهداشت، درمان و آ»وزش پزشکی - دفتر بررسی تحلیل اطلاعات آماری
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368
کارکنان شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر حسب گروه شغلی 1364-1367
اداری، مالی و خدمات پیراپزشکان پزشکان، دندان پزشکان، داروسازان و دامپزشکان جمع سال
65272 81247 9912 156431 1364
69490 88426 11162 169078 1365
75546 95747 13258 184551 1366
76003 101511 13898 191412 1367
مأخذ: وزارت بهداشت، درمان و آ»وزش پزشکی - دفتر بررسی تحلیل اطلاعات آماری - درج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

 

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top