یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

اقتباس از داده‌های: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.معاونت طرح وبرنامه وبودجه.اداره آمار
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
پرونده هاي خودكشي در حوزه استحفاظي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران برحسب جنس و سن 1375 - 1393
25 ساله و بیشتر 25-34 ساله 18-24 ساله 17 ساله و کمتر جمع سال و جنس
مرد و زن
687 710 1048 373 2818 1375
793 895 1248 339 3275 1380
647 1175 1509 263 3594 1385
504 1287 1358 166 3315 1390
806 1655 1415 214 4090 1393
مرد
466 403 513 157 1539 1375
504 607 746 188 2045 1380
436 816 984 146 2282 1385
386 981 918 78 2363 1390
627 1222 963 112 2914 1393
زن
221 307 535 216 1279 1375
289 288 502 151 1230 1380
123 266 472 112 973 1385
118 306 440 88 952 1390
169 433 472 102 1176 1393
مأخذ:  اقتباش از داده‌های نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.معاونت طرح وبرنامه وبودجه.اداره آمار - سالنامه آماری کشور 1393

معضلات جامعه ایران

Go to top