نقل از: مرکز آمالر ایران - گزیده اطلاعات بهداشت و درمان
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393

گزیدهء اطلاعات مراکز درمانی 1393

در سال 1393 تعداد کل بیمارستانهاي کشور 895 بیمارستان بوده است، که از این تعداد 721 بیمارستان (80/6 درصد) به بخش دولتی و 174 بیمارستان (19/4 درصد) به بخش غیر دولتی تعلق داشته اند.

در این سال تعداد کل تخت‌هاي بیمارستانی 144901 تخت بوده که از این تعداد 110485(76/25 درصد) آن تخت فعال بودهاند. در سال 1393 سرانه تخت فعال در کشور به ازاء هر 1000 نفر جمعیت 1/42 تخت بوده است. در این سال سرانه بیمارستان‌هاي فعال در کشور به ازاء هر 100000 نفر جمعیت 1/15 بیمارستان بوده است. در سال 1393 تعداد 4657 مرکز بهداشتی و درمانی، 2401 پایگاه بهداشت و 17644 خانه بهداشت فعال در سطح کشور وجودداشته است. همچنین در این سال 5481  ازمایشگاه تشخیص پزشکی، 10069 داروخانه فعال، 2022 پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی در کشور وجود داشته است.

مأخذ:   مرکز آمالر ایران - گزیده اطلاعات بهداشت و درمان - سالنامه آماری کشور 1393

 

 

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top