یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

اقتباس از داده‌های: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. معاونت طرح و برنامه و بودجه. اداره آمار
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
دستگیر شدگان در ارتباط با انواع سرقت‌های عادی برحسب جنس  1375 - 1393
سایر
سرقت احشام
سرقت انواع وسائل نقلیه و لوازم آن
سرقت از اماکن
سال
منزل، مغازه‌ها، مراکز صنعتی و تجاری و سایر اماکن اماکن دولتی(1)
6763 2109 17757 33633 2400 1375
11628 4812 24393 43249 2877 1380
27468 2980 22713 33307 3446 1385
57568 6445 46256 50173 2637 1390
59765 5089 85316 64028 4173 1393
1) شامل اسناد دولتی نیز، میباشد.
مأخذ - اقتباس از داده‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. معاونت طرح و برنامه و بودجه. اداره آمار -سالنامه آماری کشور 1393

معضلات جامعه ایران

Go to top