اقتباس از داده‌های: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.معاونت طرح و برنامه و بودجه.اداره آمار
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
15-3- سرقت‌های عادی بر حسب نوع  1375 - 1393                                           (مورد)
        
سایر اماکن
سرقت از اماکن
سال
مراکز صنعتی و تجاری مغازه‌ها منازل اماکن دولتی(1)
3965 1245 8767 22926 2291 1375
7806 2230 14298 40052 3010 1380
8762 1022 7965 26023 2770 1385
25930 2488 18888 57565 3627 1390
69742 10616 22061 87043 5846 1393
      
سرقت‌های عادی بر حسب نوع 1375 - 1393  (دنباله)                                    (مورد)
سایر
سرقت احشام
سرقت انواع وسائل نقلیه و لوازم آن
سال
لوازم خودرو و یا وسائل داخل آن قایق، موتور قایق و لوازم دریائی موتورسیکلت و دوچرخه اتومبیل
16209 2545 13561 109 19971 10376 1375
21373 5254 34044 134 24779 9779 1380
34369 3349 48949 173 41399 15185 1385
42949 11092 145547 115 75973 46988 1390
158664 13021 266876 1027 85868 79606 1393
1) شامل اسناد دولتي نيز مي باشد.
ماخذ-اقتباس از داده‌های  نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.معاونت طرح و برنامه و بودجه.اداره آمار - جدول 3-15- سالنامه آماری کشور 1393
نمایش تعداد مطالب
194435

لطفاً پیش از رجوع به آمارها، نوشتهء زیر را قرائت کنید

برای درک واقعی هر پدیدهء اجتماعی باید بدان نزدیک شد، آن را لمس کرد و مورد آزمایش و بررسی قرار داد. بررسی پدیده‌ها بدون اطلاعاتی که از بطن آن‌ها بر میخیزد، ممکن نیست.
شناخت تقریباً نزدیک به واقعیت یک ساختار اجتماعی و عناصر تشکیل دهندهء آن فقط با بررسی، مقایسه و تحلیل این اطلاعات که به صورت آمار تجلی می‌یابد، ممکن می‌گردد. در جوامع فارسی زبان سازمان‌های مستقل تنظیم آمار وجود ندارد. آن چه هم که بعضی گروه‌های اجتماعی مقطعی و منطقه‌ای و یا زمینه‌ای انجام می‌هند، انتشار عمومی ندارند. تنها مؤسسهء تنظیم همه جانبه آمار در این جوامع، وابسته به دولت است. که هدف تظاهر بیرونی آن نشان دادن رشد و ترقی جامعه تحت حاکمیت آن‌هاست.
ما، مسئولین این سایت، در تجربه خود و تجربهء بعضی پژوهشگران تاریخ و محققین جامعه شناس، این کمبود را درک کردیم و ضرورت وجود منبعی از آمارهای مختلف در زمینه‌های مختلف را که امکان مقایسه و تحلیل را فراهم آورد، دم افزون احساس نمودیم. لذا سایت «آمار ایران» با هدف رفع این کمبود، پا به عرصه وجود گذاشت. از آنجا که گرایشات، تمایلات و خصوصیات فرهنگی و جایگاه اقتصادی انسان‌ها در یک جامعه طبقاتی متفاوت است، برخورد به هر پدیدهء اجتماعی نیز این تنوع و گوناگونی خود را ظاهر میسازد. لذا آمارهای تهیه شده  از یک پدیدهء خاص اجتماعی توسط افراد مختلف نیز همسان نیستند و با هم زاویه دارند. از این جهت یک سایت آماری که بتواند تمام این تنوع را یک جا در اختیار پژوهش‌گر بگذارد و به او امکان مقایسه بدهد، ضرورت تام داشته و دارد.  
نا گفته روشن است که فعالیت ما در انجام این ضرورت و رشد و گسترش فعالیت در این زمینه  فقط با همکاری پژوهشگران، علاقمندان و دست اندرکاران و متخصصین ممکن می‌گردد.
آمارهای موجود در این سایت از منابع گوناگونی تهیه گردیده است. گردانندگان سایت وظیفه خود می‌دانند به کلیه محققین  محترم یاد آور شوند که آمارهای موجود (داخلی و بین‌المللی) نه تنها از دقت کافی برخوردار نیستند، بلکه در موارد بسیار به خاطر منافع طبقاتی خاص دولت‌ها، جعل گردیده‌اند. این امر به ویژه در مورد آمارهای ارائه شده توسط جمهوری اسلامی صادق است. لذا ضروریست آمارهای  یک زمینه، با هم مقایسه گردند تا با تحلیل انتقادی آن‌ها درکی نزدیک به حقیقت حاصل آید.

شاخص‌های آمار ایران

شاخص‌های آمار بین‌المللی

Go to top