منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395

گزیده اطلاعات 1395

در سال 1395 مسـاحت منـاطق تحـت مـدیریت سـازمان حفاظـت محیط زیسـت معـادل 17298265 هکتـار بـوده کـه اسـتان کرمـان بـا 2405944 هکتار و استان قـزوین بـا 25454 هکتـار بـه ترتیـب داراي بیشترین و کمترین سهم می باشند. در همین سال تعداد 2298 مـورد آتش سوزي در جنگل ها و مراتع کشور رخ داده است که در مقایسـه بـا

سال قبل حدود 10/1 درصد افزایش داشته است. متوســط حجــم فاضــلاب جمــع آوري شــده در ســال 1395 معــادل 4401032 متـر مکعـب در روز بـوده اسـت کـه نسـبت بـه سـال قبـل 3/7درصد افزایش داشته است. بیش تـرین حجـم فاضـلاب جمـع آوري شده مربوط به استانهاي تهران و خوزستان به ترتیب بـا سـهم 18/2 و 13/2 درصد و کـم تـرین حجـم فاضـلاب جمـع آوري شـده مربـوط بـه استانهاي سمنان و خراسان جنوبی بـا سـهم 0/2 و 0/3 درصـد از کـل فاضلابهاي کشور بوده است. در سـال 1394، در بـین انـواع گازهـاي آلاینـده و گلخانـه اي ناشـی از مصرف سـوخت در بخـش حمـل و نقـل، دي اکسـید کـربن بـه میـزان 148460232 تـن معــادل 93/0 درصـد از کـل گازهــاي آلایــنده و گلخانهاي منتشر شده در این بخش، بیشترین سـهم را دارا بـوده اسـت. لازم به ذکر است که بیشترین میزان تولیـد دي اکسـید کـربن ناشـی از مصرف بنزین و کمترین میزان مربوط به مصرف گاز مایع بوده است. در سال 1395، حدود 47 درصد از جمعیت کشور تحت پوشش خدمات جمع آوري و دفع بهداشتی فاضلاب شهري بودهاند که نسـبت بـه سـال قبل 3 درصد افزایش داشـته اسـت. بـیشتـرین درصـد جمعیـت تحـت پوشش خدمات جمع آوري و دفع بهداشتی فاضلاب شهري مربوط به استان کردستان است که حدود 92 درصد از کل جمعیت استان را تحت پوشش قرار می دهد. همچنین استان هاي کرمان و مازندران بـا حـدود 11 درصد، کمترین جمعیت تحت پوشـش خـدمات جمـعآوري و دفـع بهداشتی فاضلاب شهري را به خود اختصاص داده اند.

در سال 1395، 90/3 درصد از بیمارستان ها از مدیریت پسماند مطلوب و نیز 77/6 درصد از بیمارستانها از مدیریت فاضلاب مطلوب برخوردارند بودهاند که این مقادیر نسبت به سال قبل بـه ترتیـب 6/3 درصـد و 3/3 درصد افزایش را نشان میدهند.

سالنامه آماری کشور 1395

 

 

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top