یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

اقتباس از داده‌های: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.معاونت طرح و برنامه و بودجه.اداره آمار
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
سرقت‌های عادی بر حسب نوع  1375 - 1393                                           (مورد)
        
سایر اماکن
سرقت از اماکن
سال
مراکز صنعتی و تجاری مغازه‌ها منازل اماکن دولتی(1)
3965 1245 8767 22926 2291 1375
7806 2230 14298 40052 3010 1380
8762 1022 7965 26023 2770 1385
25930 2488 18888 57565 3627 1390
69742 10616 22061 87043 5846 1393
      
سرقت‌های عادی بر حسب نوع 1375 - 1393  (دنباله)                                    (مورد)
سایر
سرقت احشام
سرقت انواع وسائل نقلیه و لوازم آن
سال
لوازم خودرو و یا وسائل داخل آن قایق، موتور قایق و لوازم دریائی موتورسیکلت و دوچرخه اتومبیل
16209 2545 13561 109 19971 10376 1375
21373 5254 34044 134 24779 9779 1380
34369 3349 48949 173 41399 15185 1385
42949 11092 145547 115 75973 46988 1390
158664 13021 266876 1027 85868 79606 1393
1) شامل اسناد دولتي نيز مي باشد.
ماخذ-اقتباس از داده‌های  نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.معاونت طرح و برنامه و بودجه.اداره آمار - - سالنامه آماری کشور 1393

معضلات جامعه ایران

Go to top