یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

اقتباس از داده‌های: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. معاونت طرح و برنامه و بودجه. اداره آمار
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
پروندههای تشكیل شده در حوزه استحفاظی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برحسب موضوع
مسموم کردن عمدی تظاهر به چاقوکشی اجبار و اکراه تهدید ضرب و جرح و صدمه(1) مرگ‌های اتفاقی قتل غیر عمد(1) قتل عمد سال
99 3013 792 656 60524 4328 697 1419 1375
366 3542 1415 536 80036 10999 1389 1577 1380
21 257 71 61 3779 1013 136 172 1385
107 3799 1078 1139 69237 13991 479 2112 1390
166 3583 3795 4006 122355 14605 164 1831 1393
1) شامل موارد ناشی از تصادفات وسائل نقلیه نمی‌باشد.
مأخذ ـ اقتباس از داده‌های  نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. معاونت طرح و برنامه و بودجه. اداره آمار - سالنامه آماری کشور 1393.

معضلات جامعه ایران

Go to top