نقل از: سازمان بنادر و کشتیرانی - اداره کل آمار و فناوری اطلاعات
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
علامت «...»=: آماری در این زمینه موجود نیست
وزن کالاهای بارگیری شده به وسیله شناورهای باظرفیت هزار تن و بیشتر در بنادر بازرگانی 1375 - 1393 (هزار تن)
بنادر جنوب
سال
شهید با هنر و شهید رجائی (بندر عباس) بوشهر امام خمینی(1) آبادان جمع
غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی
2013 236 79 175 3353 14070 ... ... 5446 14480 1375
4070 6669 21 76 4601 11252 ... ... 8885 17997 1380
24134 7930 474 386 9494 12643 ... ... 34550 20992 1390
30064 5802 649 380 8789 14880 ... ... 40241 21063 1393
                     
بنادر جنوب      
لنگه خرمشهر شهید کلانتری شهید بهشتی      
  نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی      
... ... ... ... ... ... ... ...     1375
101 ... 14 ... 16 ... 63 ...     1380
... 12 ... 426 33 (2)000 (2)10 (2)0     1390
83 ... 526 ... (2)000 (2)000 (2)129 ...     1393
                     
بنادر شمال
سال
نکا نوشهر انزلی امیر آباد جمع
غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی غیر نفتی نفتی
... ... 28 ... 73 ... ... ... 101 ... 1375
... ... 46 ... 75 ... ... ... 121 ... 1380
... 34 24 ... 177 ... 1408 3 1609 37 1390
... ... 29 ... 416 ... 1764 ... 2219 ... 1393
1) شامل اطلاعات آماري مربوط به بندر ماهشهر نيز مي باشد.
2) از سال 1389 آمار مربوط به بندر شهید کلانتری در آمار شهید بهشتی (چابهار) منظور شده استا
مأخذ: اقتباس از داده‌های سازمان بنادر و کشتیرانی - اداره کل آمار و فناوری اطلاعات - سالنامه آماری کشور 1393

 

 

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top