یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

نقل از: مسعود کرباسیان معاون وزیر اقتثصاد و رئیس کمرک ایران
منبع آمار: اطلاعات
تاریخ انتشار: 28.2.1396
قاچاق در سال 1395
مبلغ (میلیون دلار) موضوع
700 قاچاق از مبادی رسمی در کشور
2000 کالاهای ممنوعه شرعی و قانونی
25000 مجموعه کالاهای قاچاق
5000 قاچاق سوخت از 25000 میلیون دلار
8,5 کل ارزش قاچاق کوله‌بری و لنج
 مبدأ: اطلاعات 28.2.1396 از گفته‌های مسعود کرباسیان معاون وزیر اقتثصاد و رئیس کمرک ایران

معضلات جامعه ایران

Go to top