گزیده اطلاعات بازرگانی  1395

ارزش مبادلات بازرگانی خارجی کشور در سال 1395 ،بیش از 2753 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل حدود 15 درصد افزایش داشته است. از ارزش مذکور 7/49 درصد مربوط به واردات و 3/50 درصد مربوط به صادرات غیر نفتی میباشد. در سال 1395 ،حدود 4/33 میلیون تن انواع کالا به ارزش حدود 6/1368 هزار میلیارد ریال از طریق پایا‌‌‌‌نه‌هاي گمرکی وارد کشور شده است که ارزش آن نسبت به سال قبل حدود 9/11 درصد افزایش داشته است. لازم به ذکر است که بیشترین حجم واردات از لحاظ ارزش ریالی مربوط به کشورهاي چین (6/24 درصد کل ارزش)، امارات متحده عربی (6/14 درصد کل ارزش) و جمهوري کره (0/8 درصد کل ارزش) میباشد. همچنین در این سال بیش از 9/129 میلیون تن انواع کالاهاي غیر نفتی به ارزش 5/1384 هزار میلیارد ریال از طریق پایا‌‌نه‌هاي گمرکی به خارج از کشور صادر شده است که ارزش آن نسبت به سال قبل 9/18 درصد افزایش داشته است. بیشترین حجم این صادرات از لحاظ ارزش ریالی مربوط به کشورهاي چین (0/19 درصد کل ارزش)، امارات متحده عربی(0/17 درصد کل ارزش) و عراق (9/13 درصد کل ارزش) میباشد.

سالنامه آماری کشور 13

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top