یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

منبع آمار: http://www.parsine.com/fa/news/168381/از-کاهش-سن-فحشا-تا-روسپیگری-زنان-متاهل
وضعیت روسپیگری در ایران از 1386 تا 1390
آدرس داده‌ها توضیح موضوع
مدیر کل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی در سال 86 9 ساله پائینترین سن درختران فراری
مدیر کل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی در سال 86 9 تا 17 ساله میانگین سنی دختران فراری
مدیر کل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی در سال 86 از 20 تا 30 سالگی به 12 تا 18 سالگی کاهش کرده است سن روسپیگری در سال 1390
مدیر کل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی در سال 86 8 هزار باند تعداد مراکز فحشا در تهران
معینی کارشناس مسائل اجتماعی 300 تا 600 هزار نفر تعداد زنان تن فروش
معینی کارشناس مسائل اجتماعی 10 تا 12 درصد درصد زنان متأهل خیابانی
معینی کارشناس مسائل اجتماعی 20 تا 29 ساله میانگین سن زنان متأهل خیابانی
دکتر ابهری عضو مرکز پژوهش دانشگاه شهید بهشتی 67 درصد مجرد و بقیه متأهل مردان متقاضی
http://www.parsine.com/fa/news/168381/از-کاهش-سن-فحشا-تا-روسپیگری-زنان-متاهل

معضلات جامعه ایران

Go to top