منبع آمار: http://www.parsine.com/fa/news/168381/از-کاهش-سن-فحشا-تا-روسپیگری-زنان-متاهل
وضعیت روسپیگری در ایران از 1386 تا 1390
آدرس داده‌ها توضیح موضوع
مدیر کل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی در سال 86 9 ساله پائینترین سن درختران فراری
مدیر کل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی در سال 86 9 تا 17 ساله میانگین سنی دختران فراری
مدیر کل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی در سال 86 از 20 تا 30 سالگی به 12 تا 18 سالگی کاهش کرده است سن روسپیگری در سال 1390
مدیر کل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی در سال 86 8 هزار باند تعداد مراکز فحشا در تهران
معینی کارشناس مسائل اجتماعی 300 تا 600 هزار نفر تعداد زنان تن فروش
معینی کارشناس مسائل اجتماعی 10 تا 12 درصد درصد زنان متأهل خیابانی
معینی کارشناس مسائل اجتماعی 20 تا 29 ساله میانگین سن زنان متأهل خیابانی
دکتر ابهری عضو مرکز پژوهش دانشگاه شهید بهشتی 67 درصد مجرد و بقیه متأهل مردان متقاضی
http://www.parsine.com/fa/news/168381/از-کاهش-سن-فحشا-تا-روسپیگری-زنان-متاهل
نمایش تعداد مطالب
194421

لطفاً پیش از رجوع به آمارها، نوشتهء زیر را قرائت کنید

برای درک واقعی هر پدیدهء اجتماعی باید بدان نزدیک شد، آن را لمس کرد و مورد آزمایش و بررسی قرار داد. بررسی پدیده‌ها بدون اطلاعاتی که از بطن آن‌ها بر میخیزد، ممکن نیست.
شناخت تقریباً نزدیک به واقعیت یک ساختار اجتماعی و عناصر تشکیل دهندهء آن فقط با بررسی، مقایسه و تحلیل این اطلاعات که به صورت آمار تجلی می‌یابد، ممکن می‌گردد. در جوامع فارسی زبان سازمان‌های مستقل تنظیم آمار وجود ندارد. آن چه هم که بعضی گروه‌های اجتماعی مقطعی و منطقه‌ای و یا زمینه‌ای انجام می‌هند، انتشار عمومی ندارند. تنها مؤسسهء تنظیم همه جانبه آمار در این جوامع، وابسته به دولت است. که هدف تظاهر بیرونی آن نشان دادن رشد و ترقی جامعه تحت حاکمیت آن‌هاست.
ما، مسئولین این سایت، در تجربه خود و تجربهء بعضی پژوهشگران تاریخ و محققین جامعه شناس، این کمبود را درک کردیم و ضرورت وجود منبعی از آمارهای مختلف در زمینه‌های مختلف را که امکان مقایسه و تحلیل را فراهم آورد، دم افزون احساس نمودیم. لذا سایت «آمار ایران» با هدف رفع این کمبود، پا به عرصه وجود گذاشت. از آنجا که گرایشات، تمایلات و خصوصیات فرهنگی و جایگاه اقتصادی انسان‌ها در یک جامعه طبقاتی متفاوت است، برخورد به هر پدیدهء اجتماعی نیز این تنوع و گوناگونی خود را ظاهر میسازد. لذا آمارهای تهیه شده  از یک پدیدهء خاص اجتماعی توسط افراد مختلف نیز همسان نیستند و با هم زاویه دارند. از این جهت یک سایت آماری که بتواند تمام این تنوع را یک جا در اختیار پژوهش‌گر بگذارد و به او امکان مقایسه بدهد، ضرورت تام داشته و دارد.  
نا گفته روشن است که فعالیت ما در انجام این ضرورت و رشد و گسترش فعالیت در این زمینه  فقط با همکاری پژوهشگران، علاقمندان و دست اندرکاران و متخصصین ممکن می‌گردد.
آمارهای موجود در این سایت از منابع گوناگونی تهیه گردیده است. گردانندگان سایت وظیفه خود می‌دانند به کلیه محققین  محترم یاد آور شوند که آمارهای موجود (داخلی و بین‌المللی) نه تنها از دقت کافی برخوردار نیستند، بلکه در موارد بسیار به خاطر منافع طبقاتی خاص دولت‌ها، جعل گردیده‌اند. این امر به ویژه در مورد آمارهای ارائه شده توسط جمهوری اسلامی صادق است. لذا ضروریست آمارهای  یک زمینه، با هم مقایسه گردند تا با تحلیل انتقادی آن‌ها درکی نزدیک به حقیقت حاصل آید.

شاخص‌های آمار ایران

شاخص‌های آمار بین‌المللی

Go to top