منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1382
مجموعهء بیست قسمتی مقدار و ارزش واردات و صادرات بر حسب قسمت‌ها و فصل‌های تعرفه گمرکی: 1381 (تن - میلیون ریال)
صادرات (بجز نفت خام) واردات  قسمت‌ها و فصل‌ها
ارزش وزن ارزش وزن
36373443 13361881 172893626 26926965 جمع
685750 52173 890165 72473 قسمت اول - حیوانات زنده و....
6904224 1131154 8491527 6527470 قسمت دوم - محصولات نباتی و...
435855 69849 3858245 1000763 قسمت سوم - چربی‌ها و...
958840 231587 44009875 1947223 قسمت چهارم - محصولات صنایع غذائی و...
4866411 7278021 8920724 6868935 قسمت پنجم - محصولات معدنی و....
4809211 2023098 15995317 2307611 قسمت ششم - محصولات صنایع شیمیائی و...
1541046 286442 6675531 703947 قسمت هفتم - مواد پلاستیکی و....
720620 22636 26650 594 قسمت هشتم - پوست، چرم و...
102788 28912 608699 320365 قسمت نهم - چوب و....
167321 35800 3428397 606485 قسمت دهم - خمیر چوب و....
7261619 115791 3583244 316127 قسمت یازدهم - مواد نسجی و....
548141 35166 11340 977 قسمت دوازدهم - کفش و کلاه و....
838050 427814 1310553 180724 قسمت سیزدهم - مصنوعات از سنگ و....
8871 2 11767516 1809 قسمت چهاردهم - مروارید طبیعی و سنگ‌های گرانبها
4407843 1538517 17292338 4965279 قسمت پانزدهم - فلزات معمولی و مصنوعات آن‌ها
1094603 46278 51207375 773794 قسمت شانزدهم - ماشین‌آلات و....
557505 21940 28225193 303818 قسمت هفدهم - وسائل نقلیه زمینی و....
40527 960 4958728 16714 قسمت هجدهم - آلات و دستگاه‌های اپتیک
0 0 0 0 قسمت نوزدهم - اسلحه و مهمات و....
245685 12126 365506 11258 قسمت بیستم - کالاها و مصنوعات گوناگون
مأخذ:  سالنامه آماری کشور  1382

 

 

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top