یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

منبع آمار: سایت الف
قرائت شده در: 13.6.2016
  کشفیات انواع مواد مخدر توسط کمیته انقلاب اسلامی 1363-1392 - کیلوگرم
دی ماه 1392 1367 1366 1365 1364 1363 مواد مخدر
403000 31063,2 20020,7 27519,3 11534,5 21715,6 جمع
  1326,2 971,9 1071,5 707,0 713,6 هروئین
  21082,3 5046,7 10701,3 6821,2 14996,9 تریاک
  5060,7 1618,6 12141,1 1249,1 325,8 شیره و سوخته تریاک
  3209,0 0 2437,5 2730,8 5674,8 حشیش
  0 0 964,7 1,4 2,1 تفاله
  0 229,9 203,2 25,0 2,5 مرفین
  385,0   0 0 0 سایر
مأخذ: کمیته انقلاب اسلامی - مندرج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار در 1368
مأخذ اطلاعات سال ۱۳۹۲: سایت الف - قرائت شده در 13.6.2016 - http://alef.ir/vdcjave8iuqevmz.fsfu.html?211675

معضلات جامعه ایران

Go to top