نقل از: گمرک ایران
منبع آمار: مرکز آمار ایران
مقدار صادرات (بجز نفت خام) بر حسب قسمت‌های تعرفه گمرکی 1365-1381                              (تن)
1381 1380 1379 1378 1377 1375 1370 1365 شرح
13361881 16214094 14281012 17567081 14459583 7041464 2864574 654368 جمع
52173 55451 65356 42686 21806 20364 3566 1293 قسمت اول - حیوانات زنده
1131154 1208298 960995 1120721 1249944 884345 12209 273177 قسمت دوم - محصولات نباتی
69849 67476 34946 21128 15223 3442 839 68 قسمت سوم - چربی‌ها و...
231587 286696 342205 280591 244242 339831 22831 23141 قسمت چهارم - محصولات صنایع غذائی و...
7278021 9731639 8426177 12580997 9323221 3071786 833417 155908 قسمت پنجم - محصولات معدنی
2023098 2346432 2010272 1603344 2205564 1560454 684013 82635 قسمت ششم - محصولات صنایع شیمیائی و...
286442 229043 190420 181754 212961 166156 5500 124 قسمت هفتم - مواد پلاستیکی و...
22736 24154 30270 25268 16573 22541 17942 25563 قسمت هشتم - پوست و...
28912 30308 17746 12811 11900 10302 813 4 قسمت نهم چوب و....
35800 10449 12842 6144 4009 3618 1790 29 قسمت دهم - خمیر چوب و....
115791 100615 94705 78868 57743 91365 35133 37403 قسمت یازدهم - موادنسجی و....
35166 37110 39918 29618 20814 20237 466 256 قسمت دوازدهم - کفش، کلاه و...
427814 403351 387259 294888 261208 260388 59751 1366 قسمت سیزدهم - مصنوعات از سنگ و....
2 3 36 127 4 5 6 195 قسمت چهاردهم - مروارید طبیعی و....
1538517 1614641 1602062 1233534 769662 549267 250940 52165 قسمت پانزدهم - فلزات معمولی و....
46278 28109 24268 15736 13633 11452 6957 90 قسمت شانزدهم - ماشین آلات و....
21940 22855 20669 21652 17206 7929 27612 941 قسمت هفدهم - وسائل نقلیه زمینی و....
960 540 629 828 608 566 35 9 قسمت هجدهم - آلات و دستگاه‌های اپتیک و...
0 0 0 0 0 0 0 0 قسمت نوزدهم - اسلحه و مهمات و....
12126 12671 14971 13973 12312 162285 752 3 قسمت بیستم - کالاها و مصنوعات گوناگون
56 48 109 59 43 30 3 --- قسمت بیست و یکم - اشیاء هنری و....
3459 4207 5157 2354 908 1101 0 0 نامشخص و اظهار نشده
مأخذ: گمرک ایران / مرکز آمار ایران

 

 

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top