نقل از: گمرک جمهوری اسلامی ایران - دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
مقدار و ارزش واردات 1375 - 1393                                                (تن - میلیون ریال)
1393 1392 1391 1390 1389 1385 1380 1375 شرح
43015789 33568283 39481073 38307415 45346011 43492007 27463961 21008954 مقدار واردات بر حسب قسمت‌های(1) تعرفه گمرکی
1413167197 122408497 833^48246 672746081 664702140 383560445 30934977 23938419 ارزش واردات برحسب قسمت‌های(1) تعرفه گمرکی
1) برای اطلاع از عنوان کامل قسمت‌ها، به مقدمه فصل مراجعه شود.
مأخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران - دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات - سالنامه آماری کشور 1393

 

 

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top