یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

تعداد مهاجرین قانونی و «غیر قانونی» افغانی در ایران
ارجاع نفر / تعداد مهاجرین افغانی
نقل از: کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان 950000 مهاجرین قانونی
نقل از: وزارت کشور ایران 3000000 مهاجرین قانونی
در سال ۲۰۰۶ میلادی 146387 اخراج مهاجرین غیر قانونی افغانی
https://fa.wikipedia.org/wiki/افغانستانی%E2%80%8Cها_در_ایران    
رئیس ستاد افغانستان وزارت خارجه ایران ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ 1000000 مهاجرین قانونی افغانی در ایران
http://www.shafaf.ir/fa/news/111460/چند-میلیون-افغانی-در-ایران-ساکن-هستد
سال 2013 800000 مهاجرین قانونی افغانی
سال 2013 2800000 کل مهاجرین افغانی
https://fa.wikipedia.org/wiki/پراکندگی_افغان%E2%80%8Cها_در_دنیا

 

Go to top