منبع آمار: مرکز آمار ایران - اداره آمار اقتصادی - شاخص‌های ماهانه اقتصادی
تاریخ ایجاد: فروردین ماه 1395
علامت «...»=: آماری در این زمینه موجود نیست
شاخص دمتمزد کارگران ساختمانی در مناطق شهری ایران (100=1390)
شاخص دستمزد کاگر ساده شاخص دستمزد بنا شاخص دستمزد کارگران ساختمانی
دوره
درصد تغییر نسبت به:
شاخص
درصد تغییر نسبت به:
شاخص
درصد تغییر نسبت به:
شاخص
دوره مشابه سال قبل دوره قبل دوره مشابه سال قبل دوره قبل دوره مشابه سال قبل دوره قبل
... 16,3 39,3 ... 17,0 42,0 ... 18,9 40/9 سال 1385
... 43,0 56,2 ... 33,1 55,9 ... 30,3 53/3 سال 1386
... 32,4 74,4 ... 33,1 74,4 ... 34,7 71/8 سال 1387
... 3,5 77,0 ... 7,1 79,7 ... 9,5 78/6 سال 1388
... 6,9 82,3 ... 8,7 86,6 ... 8,7 85/4 سال 1389
... 21,4 100,0 ... 15,5 100,0 ... 17,1 100/0 سال 1390
... 44,1 144,0 ... 30,3 130,3 ... 33,9 133/9 سال 1391
... 32,5 190,7 ... 33,1 173,4 ... 36,5 182/8 سال 1392
... 17,8 224,7 ... 18,1 204,9 ... 20,0 219/2 سال 1393
... 8,0 242,6 ... 9,4 224,2 ... 12,9 247/5 سال 1394
12,7 1,4 235,1 14,0 1,6 216,3 17,4 1,4 235/5 فروردین 1394 
5,7 1,1 248,5 7,5 1,6 232,5 9,9 1,1 258,9 فروردین 1395 
1-اقلام شاخص دستمزد کارگران ساختمانی شامل مزد بنای سفت کار، کارگر ساده ساختمانی، اجرت نقاش، اجرت آسفالت کار بام، اجرت مقنی، اجرت سیمانکار، اجرت کاشی کار و اجرت گچ کار می‌باشد.
مأخذ: مرکز آمار ایران - اداره آمار اقتصادی - شاخص‌های ماهانه اقتصادی - فروردین ماه 1395

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top