یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

بیکاری جوانان در ایران: بالاتر از سیاهی رنگ دگر نباشد  2011

 

 

نرخ بیکاری به طور رسمی در سال ۲۰۱۱ حدود ۱۵٪ بوده است. به عقیده متخصصین نرخ بیکاری در این سال بسیار بیش‌تر از نرخ فوق‌الذکر بوده است

نرخ بیکاری جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ ساله به طور رسمی ۲۳٪ تعیین شده است.

دولت ایران قول داده بود که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲ حدود ۱۰۰ هزار محل کار جدید به وجود آورد ولی تا تاریخ مقرر فقط ۱۴ هزار محل جدید به وجود آمد.

 

منبع آمار: اقتباس از داده‌های  Spiegel online  چهار شنبه 14.08.2013

قرائت شده در ۳ مارس ۲۰۱۶Go to top