اقتباس از داده‌های: کمیته پشتیبانی از مبارزات کارگری در ایران - کلن
تاریخ قرائت: 21.9.2018

کارگران ایران رکورددار پائین ترین نرخ دستمزد در جهان

در آغاز سال جاری و قبل از سقوط ارزش پول حداقل دستمزد کارگران حدود دو دلار در ساعت بود. پس از سقوط ریال که البته هنوز ادامه دارد حداقل دستمزد به حدود نیم دلار در روز کاهش یافته است. در واقع ظرف کمتر از شش ماه دستمزد کارگران به یک چهارم تقلیل یافته و با فاصله بسیار زیاد کارگر ایرانی رکورددار کمترین دستمزد در سطح جهان شده اند. حالا مکزیک با  1,1 دلار برای هر ساعت در جایگاه دوم جهانی قرار گرفته است.

حداقل حقوق کارگران با حداقل 48 ساعت کار اجباری در هفته 1.114.000  تومان در ماه و به عبارت دیگر 5 هزار و 860 تومان در هر ساعت کمتر از نیم دلار است.

پرداخت دستمزدهای اندک در کشور در حالی است که کارگران ایرانی از نظر میزان ساعات کاری در ابتدای لیست کشورهای با بیشترین ساعات کاری اجباری قرار دارند.

ارسال از کمیته پشتیبانی از مبارزات کارگری در ایران - کلن

قرائت شده در 21.9.2018

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top