یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

نقل از: وزارت ورزش و جوانان - شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
تعداد اماكن ورزشی به تفكیک روباز و سرپوشیده 1390 - 1393
سرپوشیده روباز
سال
مساحت تعداد مساحت تعداد
12341222 14907 44048280 6322 1390
12871191 15702 43859407 6425 1391
13160940 16232 44194828 6500 1392
13390292 16336 46552312 6606 1393
مأخذ - وزارت ورزش و جوانان - شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور - سالنامه آماری کشور 1393
Go to top