یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

نقل از: وزارت ورزش و جوانان - شرکتتوسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
تعداد اماکن ورزشی برحسب نوع مالکیت 1390 - 1393
خصوصی دولتی
سال
سرپوشیده روباز سرپوشیده روباز
مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد
1610387 4516 1596545 241 10730836 10391 42451735 6081 1390
1815711 5007 1879337 286 11055481 10695 41980070 6139 1391
1911719 5293 1964638 309 11249221 10939 42230190 6191 1392
1941475 5253 2064943 322 11449518 11084 44487369 6284 1393
مأخذ: وزارت ورزش و جوانان - شرکتتوسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور - سالنامه آماری کشور 1393
Go to top