یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

 ازدیاد بیماری‌های روانی
قائم مقام گذشته وزیربهداری ایران، علی اکبر سیاری در صحبت‌اش از ازدیاد بیماری‌های روانی اظهار ناراحتی کرد. او گفت:
بیماران سال 2001 بیماران سال 2008 بیماران سال 2015 جمعیت ایران
21% 34% 40% 100%
http://iranjournal.org/gesellschaft/immer-mehr-psychische-erkrankungen-in-der-islamischen-republik

 

Go to top