یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

فهرست برخی از عوامل مرگ و میر ایرانی‌ها 20.12.2014
منبع ارائه دهنده آمار میزان مرگ و میر عامل مرگ #
معاون بهداشت وزیر بهداشت 136 هزار نفر در سال بیماری‌های قلبی 1
معاون بهداشت وزیر بهداشت 83 هزار نفر در سال چاقی و فشارخون بالا 2
نایب رییس انجمن سرطان ایران 30 هزار نفر در سال سرطان 3
سازمان پزشکی قانونی 18 هزار نفر در سال تصادفات 4
دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت 11 هزار نفر در سال دخانیات 5
سازمان پزشکی قانونی 4 هزار نفر (سال ۹۲) خودکشی 6
سازمان پزشکی قانونی 3 هزار نفر در سال اعتیاد 7
سازمان پزشکی قانونی 1063 نفر (سال ۹۲) غرق شدگی 8
سازمان پزشکی قانونی 828 نفر (سال ۹۲) گاز گرفتگی 9
سازمان پزشکی قانونی 1939 نفر (سال۹۲) سوختگی 10
سازمان پزشکی قانونی 799 نفر (سال ۹۱) قتل با سلاح سرد 11
سازمان پزشکی قانونی 750 نفر (سال۹۲) برق گرفتگی 12
سازمان پزشکی قانونی 291 مادر (سال۹۲) زایمان 13
Go to top