منبع آمار: جمع آوری توسط مسئول سایت
مقدار و ارزش واردات و صادرات بر حسب قسمت‌ها و فصل‌های تعرفه گمرکی: 1381 (تن - میلیون ریال)
صادرات (بجز نفت خام) واردات
قسمت‌ها و فصل‌ها
ارزش وزن ارزش وزن
36373443 13361881 172893626 26926965 جمع  
685750 52173 890165 72473 قسمت اول - حیوانات زنده و....
21416 888 27190 42 حیوانات زنده 1
46824 13762 256669 23314 گوشت و احشای خوراکی 2
278097 14970 77593 11840 ماهی‌ها،قشرداران، صدف‌داران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات... 2
118878 21360 510063 37276 شیر و محصولات لبنی، تخم پرندگان، عسل طبیعی، محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد 3
220534 1192 18650 1 سایر محصولات حیوانی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد. 4
6904224 1131154 8491527 6527470 قسمت دوم - محصولات نباتی
7615 3008 6336 120 نباتات زنده و محصولات گلکاری 6
794914 351574 15539 2406 سبزیجات و نباتات،ریشه و غده‌های زیر خاکی خوراکی 7
5313345 679485 495744 190378 میوه‌های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست خربزه 8
616174 32007 55278 11003 قهوه، چای، ماته و ادویه 9
3203 1500 6414119 5647052 غلات 10
3008 988 9521 1862 محصولات صنعت آرد سازی، مالت، نشاسته و فکول، اینولین و گلوتن گندم 11
56870 41847 1468351 673911 دانه و میوه‌های روغن‌دار، دانه و بذر میوه‌های گوناگون، نباتات صنعتی یا داروئی، کاه و نواله. 12
81677 7963 26489 708 انگوم‌ها، رزین‌ها و سایر شیره‌ها و عصاره‌های تباتی 13
27420 12782 151 30 مواد قابل بافت، سایر محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد 14
435855 69849 3858245 1000763 قسمت سوم - چربی‌ها و...
435855 69849 3858245 1000763 چربی‌ها و رغن‌های حیوانی و نباتی یا فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها، چربی‌های خوراکی آماده، موم‌های حیوانی یا نباتی. 15
958840 231587 44009875 1947223 قسمت چهارم - محصولات صنایع غذائی و...
182162 455 113 18 فرآورده‌های گوشت، ماهی، قشرداران، صدفداران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات. 16
123150 40955 1182120 828730 قند و شکر و شیرینی 17
29533 2638 108935 6458 کاکائو و فرآورده‌های آن 18
172095 35234 519 134 فراورده‌های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر و نان‌های شیرینی 19
283281 63765 11581 1323 فرآورده‌هائی از سبزیجات، میوه‌ها یا از سایر اجزای نباتات 20
52512 4925 67228 2337 فرآورده‌های خوراکی گوناگون 21
61198 30056 290 6 نوشابه‌ها، آبگونه‌های الکلی و سرکه‌ها 22
36302 52266 1955375 1089196 آخال و تفالهء صنایع خوراک سازی، خوراکیهای آماده برای حیوانات 23
18607 1292 1083712 19022 توتون و تنباکو 24
4866411 7278021 8920724 6868935 قسمت پنجم - محصولات معدنی
754927 3635981 485844 501644 نمک، گوگرد، خاک و سنگ، گچ، آهک و سیمان 25
جمع آوری توسط مسئول سایت

 

 

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top