یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

اقتباس از داده‌های: مرکز آمار ايران - دفتر صنعت، معدن و زيربنايي
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
خانوارهای کشور بر حسب دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات
خانوارهای با دسترسی به انترنت در محل سکونت خانوارهای دارای رایانه خانوارهای دارای تلفن همراه خانوارهای دارای تلفن ثابت کل خانوارهای کشور سال
3411499 5665902 13389396 159809396 18779479 1387
4336567 7146171 17388037 19227132 20286247 1389
8625067 10468407 21119173 21921323 22821770 1392
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر صنعت، معدن و زیربنایی - سالنامه آماری کشور 1393
Go to top