یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

اقتباس از داده‌های: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- دفتر بررسی های اقتصادی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393

 

تعداد مشترکان تلفن‌های همراه مشغول به کار در پایان اسفند 1375 - 1395
تعداد سال
59967 1375
2087353 1380
15385289 1385
(1)50206896 1389
(1)55426281 1390
59402896 1391
63831568 1392
70920183 1393
75914506 1394
82883447 1395
1) تعداد 18680000 فقره سیم كارت ایرانسل در سال 1389 و تعداد 21271259 فقره سیم كارت ایرانسل در سال 1390 در سرجمع منظور شده است.
مأخذ: اقتباس از داده‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- دفتر بررسی های اقتصادی - سالنامه آماری کشور 1395 + 1393

 

 

Go to top