یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

اقتباس از داده‌های: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- دفتر بررسیهای اقتصادی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
تعداد تلفن‌های ثابت منصوبه و مشغول به کار و نقاط روستائی دارای ارتباط تلفنی  1375 - 1393
نقاط روستائی دارای ارتباط تلفنی تلفن‌های مشغول به کار تلفن‌های منصوبه سال
14550 5824968 6690549 1375
31893 10896572 12170431 1380
51058 22626944 27143632 1385
52704 26540207 31377423 1390
54320 29417318 33703240 1393
مأخذ- اقتباس از داده‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- دفتر بررسیهای اقتصادی - سالنامه آماری کشور 1393
Go to top