نقل از: وزارت ورزش و جوانان - شرکتتوسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393-1395
19-29- تعداد اماکن ورزشی برحسب نوع مالکیت 1390 - 1395
خصوصی دولتی
سال
سرپوشیده روباز سرپوشیده روباز
مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد
1610387 4516 1596545 241 10730836 10391 42451735 6081 1390
1815711 5007 1879337 286 11055481 10695 41980070 6139 1391
1911719 5293 1964638 309 11249221 10939 42230190 6191 1392
1941475 5253 2064943 322 11449518 11084 44487369 6284 1393
1936327 5263 2010816 323 11573145 11187 44512184 6295 1394
... ... ... ... ... ... ... ... 1395
مأخذ: وزارت ورزش و جوانان - شرکتتوسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور - جدول 29-19- سالنامه آماری کشور 1393+1395

 

 

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top