یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

منبع آمار: شرکت مخابرات ایران - دفتر برنامه ریزی و کنترل برنامه‌ها - درج در سالنامه آماری کشور 1367
تاریخ انتشار: 1368
مرکز تلفن بین شهری و تعداد نقاط روستائی دارای ارتباط بین شهری 1367-1363
تعداد نقاط روستائی دارای ارتباط بین شهری
تلفن بین شهری
سال
مراکز بی‌سیم مراکز کاریر شهرهای مجهز به سیستم مایکروویو
1675 39 345 122 1363
1987 29 357 112 1364
2329 29 396 113 1365
2745 24 457 123 1366
3220 24 449 131 1367
    مأخذ: شرکت مخابرات ایران - دفتر برنامه ریزی و کنترل برنامه‌ها - درج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

Go to top