یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

عملکرد حمل و نقل هوائی
درصد تغییر سال  
1383 1382 1383 1382 1381 موضوع
2,3 10,9 13,5 13,2 11,9 مسافر جا به جا شده (میلیون نفر)
0 6 8,9 8,9 8,4 پروازهای داخلی
7 22,9 4,6 4,3 3,5 پرواز‌های بین‌المللی
2,5 37,3 120,3 117,4 85,8 کالای حمل شده (هزار تن)
مأخذ: وزارت راه و ترابری / اقتباص از: منبع آمار: ﻫﺸﺘﻢ ﻓﺼﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ
Go to top