منبع آمار: NationMaster
تاریخ قرائت: 8.11.2018
انرژی در ایران
رتبه جهانی سال مقدار موضوع
5 از 211 2011 $ 98.00 بیلیون ذخیره تنظیم شده: مصرف انرژی > دلارآمریکا به قیمت روز
22 از 211 2011 $ 1,299.30 ذخیره تنظیم شده سرانه: مصرف انرژی > دلارآمریکا به قیمت روز
33 از 79 2005 1.21 میلیون تن باگاس > تولید
7 از 210 2011 624.9 میلیون Mt انتشار دی اکسید کربن از مصرف انرژی
97 از 109 2005 2,000 تن ذغال سنگ> مصرف خانوارها و سایر مصرف کنندگان
110 از 119 2005 2,000 تن زغال > از کیاهان ذغال چوبی
12 از 15 2001 2.3 میلیون زغال سنگ > مصرف
26 از 34 2005 0.44 تن به ازاء هزار نفر زغال سنگ> مصرف خانوار> سرانه
11 از 14 2001 344 زغال سنگ > مصرف سرانه
29 از 55 2005 1.33 میلیون تن زغال سنگ > تولید
37 از 54 2005 19.49 تن به ازاء هزار نفر زغال سنگ > تولید > سرانه
7 از 23 2005 11.14 بیلیون تن زغال سنگ> ذخایر گردآوری شده
65 از 184 2010 0.21 بارل/روزانه نفت خام> واردات به ازای هر هزار نفر
6 از 203 2012 3.59 میلیون بارل/روزانه نفت خام > تولید
24 از 202 2012 46.96 بارل/روزانه نفت خام > تولید به ازاء هر هزار نفر
4 از 193 2013 154.6 بیلیون بارل نفت خام > ذخیره مشخص شده
10 از 192 2013 1,936.04 بارل نفت خام > ذخیره مشخص شده سرانه
20 از 131 2004 137.05 بیلیون kWh برق> مصرف> KWh
64 از 128 2004 1,976.46 kWh برق> مصرف سرانه> KWh
19 از 135 2011 199.79 بیلیون قدرت مصرف برق > KWh
68 از 135 2011 2,648.84 قدرت مصرف برق سرانه > KWh
9 از 134 2011 34.91 بیلیون قدرت انتقال برق و تلف شدن در توزیع > KWh
11 از 166 2010 182.7 بیلیون kWh برق > مصرف
80 از 188 2006 2,160.44 kWh سرانه برق> مصرف سرانه
14 از 188 2005 44.2 بیلیون kWh برق> مصرف خانوار
68 از 174 2005 630 kWh برق> مصرف سرانه خانوار
20 از 50 2005 1.71 بیلیون kWh برق > مصرفی توسط پالایشگاه‌های نفت
38 از 48 2005 24.36 kWh برق > مصرفی سرانه توسط پالایشگاه‌های نفت
17 از 35 2009 2,810.6 kWh برق> مصرف سرانه
21 از 178 2010 6.71 بیلیون kWh برق> صادرات
81 از 184 2010 0.2% کل ظرفیت نسب شده برق > از دیگر منابع تجدید پذیر
11 از 186 2010 62.09 میلیون kW برق> ظرفیت نصب شده تولید
76 از 184 2010 833.84 kW برق> ظرفیت نصب شده تولید به ازاء هر هزار نفر
17 از 95 2011 220.3 بیلیون kWh برق > تولید
41 از 138 2006 2,746.1 kWh سرانه برق > تولید سرانه
17 از 35 2009 2,893.55 kWh برق > تولید سرانه
19 از 137 2011 239.71 بیلیون تولید برق KWh
65 از 137 2011 3,178.09 تولید برق سرانه KWh
68 از 137 2011 425 میلیون تولید برق از منابع زغال سنگ KWh
71 از 137 2011 5.63 تولید برق سرانه از منابع زغال سنگ KWh
38 از 137 2011 12.06 بیلیون تولید برق از منابع آبی KWh
75 از 137 2011 159.87 تولید برق سرانه از منابع آبی KWh
5 از 137 2011 160.01 بیلیون تولید برق از منابع گاز طبیعی KWh
25 از 137 2011 2,121.48 تولید برق سرانه از منابع گاز طبیعی KWh
31 از 137 2011 359 میلیون تولید برق از منابع هسته‌ای KWh
3از 137 2011 66.63 بیلیون تولید برق از منابع نفتی KWh
45 از 137 2011 12.28 بیلیون تولید برق از منابع دیگر KWh
88 از 137 2011 162.77 تولید برق سرانه از منابع دیگر KWh
66 از 137 2011 219 میلیون تولید برق از منابع دیگر، به غیر از برق آبی> KWh
81 از 137 2011 2.9 تولید برق سرانه از منابع دیگر، به غیر از برق آبی> KWh
26 از 130 2009 $278.92 مصرف انرژی > معادل یک کیلو نفت به ازاء هزار BIP > ثابت PPP سال 2005
40 از 137 2011 2,812.69 مصرف انرژی سرانه> معادل یک کیلو نفت
7 از 95 2005 3.34 میلیون تن روغن‌های دیزلی > مصرف در کشاورزی
10 از 160 2005 13.8 میلیون تن روغن‌های دیزلی > مصرف در حمل و نقل جاده‌ای
157 از 166 2012 $0.33 بنزین > قیمت در پمپ بنزین > دلار آمریکا در هر لیتر
10 از 136 2010 17,328 بنزین > انرژی مصرفی در بخش خیابان > معادل یک کیلو گرم نفت
33 از 137 2010 232.71 بنزین > انرژی مصرفی سرانه در بخش خیابان > معادل یک کیلو گرم نفت
139 از 141 2002 0.08 قیمت گازوئیل
38 از 212 2003 10 نیروی آب > مصرف
11 از 72 2005 1.79 میلیون تن گاز مایع > صادرات
مأخذ: سایت NationMaster - تاریخ قرائت 8.11.2018

 

 

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top